لیست تمام پورت های سرویس های مختلف

لیست پورت های منطقی

بدون شک مخاطب این مقاله فردی حرفه ای در زمینه شبکه و آی تی میباشد و نیازی به ارائه توضیحات در مورد چیستی پورت وجود ندارد؛ بنابراین بدون مقدمه به سراغ نوشتن لیست پورت ها میرویم.

پورتهای شناخته شده:

شماره پورت در محدوده ۰-۱۰۲۳ پورت شناخته شده است. که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم وخدمات شبکه با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی می توان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

پورتTCPUDPسرویس دهندهوضعیت
۰TCPProgramming technique for specifying system-allocated (dynamic) portsغیر رسمی
۰UDPReservedرسمی
۱TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
۲TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
۳TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
۴TCPUDPUnassignedرسمی
۵TCPUDPRemote Job Entryرسمی
۷TCPUDPEcho Protocolرسمی
۸TCPUDPUnassignedرسمی
۹TCPUDPDiscard Protocolرسمی
۹UDPWake-on-LANغیر رسمی
۱۰TCPUDPUnassignedرسمی
۱۱TCPUDPActive Users (systat service)رسمی
۱۲TCPUDPUnassignedرسمی
۱۳TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
۱۴TCPUDPUnassignedرسمی
۱۵TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
۱۶TCPUDPUnassignedرسمی
۱۷TCPUDPQuote of the Dayرسمی
۱۸TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
۱۹TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
۲۰TCPUDPFTP data transferرسمی
۲۱TCPFTP control (command)رسمی
۲۲TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
۲۳TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
۲۴TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
۲۵TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
۲۶TCPUDPUnassignedرسمی
۲۷TCPUDPNSW User System FEرسمی
۲۹TCPUDPMSG ICPرسمی
۳۳TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
۳۵TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
۳۷TCPUDPTIME protocolرسمی
۳۹TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
۴۰TCPUDPUnassignedرسمی
۴۲TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
۴۲TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
۴۳TCPWHOIS protocolرسمی
۴۷TCPUDPNI FTPرسمی
۴۹TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
۵۰TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
۵۱TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
۵۲TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
۵۴TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
۵۵TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
۵۶TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
۵۶TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
۵۷TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
۵۸TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
۶۴TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
۶۷UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۸UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۹UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
۷۰TCPGopher protocolرسمی
۷۱TCPNETRJS protocolرسمی
۷۲TCPNETRJS protocolرسمی
۷۳TCPNETRJS protocolرسمی
۷۴TCPNETRJS protocolرسمی
۷۷TCPUDPAny private Remote Job Entryرسمی
۷۹TCPFinger protocolرسمی
۸۰TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
۸۱TCPTorpark—Onion routingغیر رسمی
۸۲UDPTorpark—Controlغیر رسمی
۸۸TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
۹۰TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
۹۰TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
۹۹TCPWIP Message protocolغیر رسمی
۱۰۰UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
۱۰۱TCPNIC host nameرسمی
۱۰۲TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۱۰۴TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۰۵TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
۱۰۷TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
۱۰۸TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
۱۰۹TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
۱۱۰TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
۱۱۱TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
۱۱۳TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
۱۱۳UDPAuthentication Service (auth)رسمی
۱۱۵TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
۱۱۷STDUUCP Path Serviceرسمی
۱۱۸TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
۱۱۹TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
۱۲۳UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
۱۲۶TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
۱۳۵TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
۱۳۵TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
۱۳۷TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
۱۳۸TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
۱۳۹TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
۱۴۳TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
۱۵۲TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
۱۵۳TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
۱۵۶TCPUDPSQL Serviceرسمی
۱۵۸TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
۱۶۱UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
۱۶۲TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
۱۷۰TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
۱۷۵TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
۱۷۷TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
۱۷۹TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
۱۹۴TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۱۹۹TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
۲۰۱TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
۲۰۹TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
۲۱۰TCPUDPANSI Z39.50رسمی
۲۱۳TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
۲۱۸TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
۲۲۰TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
۲۵۹TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
۲۶۴TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
۲۸۰TCPUDPhttp-mgmtرسمی
۳۰۰TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
۳۰۸TCPNovastor Online Backupرسمی
۳۱۱TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
۳۱۸TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
۳۱۹UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
۳۲۰UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
۳۵۰TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۵۱TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۶۶TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
۳۶۹TCPUDPRpc2portmapرسمی
۳۷۰TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000غیر رسمی
۳۷۱TCPUDPClearCase albdرسمی
۳۸۳TCPUDPHP data alarm managerرسمی
۳۸۴TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
۳۸۷TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
۳۸۹TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
۳۹۹TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۴۰۱TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
۴۲۷TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
۴۴۳TCPHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)رسمی
۴۴۴TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
۴۶۴TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
۴۶۵TCPURL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSLرسمی
۴۷۵TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
۴۹۱TCPGO-Global remote access and application publishing softwareغیر رسمی
۴۹۷TCPDantz Retrospectرسمی
۵۰۰UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
۵۰۲TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
۵۰۴TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
۵۱۲TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
۵۱۲UDPcomsat, together with biffرسمی
۵۱۳TCPrloginرسمی
۵۱۳UDPWhoرسمی
۵۱۴TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
۵۱۴UDPSyslog—used for system loggingرسمی
۵۱۵TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
۵۱۷UDPTalkرسمی
۵۱۸UDPNTalkرسمی
۵۲۰TCPefs, extended file name serverرسمی
۵۲۰UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
۵۲۱UDPRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)رسمی
۵۲۴TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
۵۲۵UDPTimed, Timeserverرسمی
۵۳۰TCPUDPRPCرسمی
۵۳۱TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
۵۳۲TCPnetnewsرسمی
۵۳۳UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
۵۴۰TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
۵۴۲TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
۵۴۳TCPklogin, Kerberos loginرسمی
۵۴۴TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
۵۴۵TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۶TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
۵۴۷TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
۵۴۸TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
۵۵۰TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
۵۵۴TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
۵۵۶TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
۵۶۰UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
۵۶۱UDPmonitorرسمی
۵۶۳TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
۵۸۷TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
۵۹۱TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
۵۹۳TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
۶۰۴TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
۶۲۳UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
۶۳۱TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
۶۳۱TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
۶۳۵TCPUDPRLZ DBaseرسمی
۶۳۶TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
۶۳۹TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
۶۴۱TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۴۶TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
۶۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۶۴۸TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
۶۵۱TCPUDPIEEE-MMSرسمی
۶۵۳TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۵۴TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
۶۵۷TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
۶۶۰TCPMac OS X Server administrationرسمی
۶۶۶TCPUDPDoom, first online first-person shooterرسمی
۶۶۶TCPairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
۶۷۴TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
۶۸۸TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
۶۹۱TCPMS Exchange Routingرسمی
۶۹۴TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
۶۹۵TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
۶۹۸UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
۷۰۰TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
۷۰۱TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
۷۰۲TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
۷۰۶TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
۷۱۱TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
۷۱۲TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
۷۴۹TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
۷۵۰UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
۷۵۱TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
۷۵۲UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
۷۵۳TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
۷۵۴TCPtell sendرسمی
۷۵۴TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
۷۵۴UDPtell sendرسمی
۷۶۰TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
۷۸۲TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
۷۸۳TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
۸۰۰UDPmdbe daemonرسمی
۸۰۸TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
۸۲۹TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
۸۴۳TCPAdobe Flashغیر رسمی
۸۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۸۴۸TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
۸۶۰TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
۸۶۱TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
۸۶۲TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
۸۷۳TCPrsync file synchronization protocolرسمی
۸۸۸TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
۸۹۷TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
۸۹۸TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
۹۰۱TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
۹۰۱TCPUDPVMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)غیر رسمی
۹۰۲TCPUDPideafarm-doorرسمی
۹۰۲TCPUDPVMware Server Console (from management console to managed device)غیر رسمی
۹۰۳TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
۹۰۴TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
۹۱۱TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
۹۴۴UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
۹۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
۹۷۳UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
۹۸۱TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
۹۸۷TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
۹۸۹TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۰TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۱TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
۹۹۲TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
۹۹۳TCPInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)رسمی
۹۹۴TCPUDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)رسمی
۹۹۵TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
۹۹۹TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
۱۰۰۲TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
۱۰۱۰TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
۱۰۲۳TCPUDPReservedرسمی

 پورتهای ثبت شده:

محدوده شماره پورت ۱۰۲۴-۴۹۱۵۱ ثبت شده است. این نوع پورتها برای خدمات خاص وبرای یک نهاد درخواست اختصاص داده شده است و توسط IANA  ثبت می شود. ممکن است در اکثر سیستم های کاربران عادی از این پورتها استفاده شده باشد

محدوده ۴۹۱۵۲–۶۵۵۳۵ (۲۱۵+۲۱۴ to 216−۱) بالاتر از پورت های ثبت شده – دارای پورت های پویا و یا خصوصی است  ثبت نام  این دامنه برای اهداف سفارشی و یا به طور موقت استفاده می شود.

پورتTCPUDPسرویس دهندهوضعیت
۱۰۲۴TCPUDPReservedرسمی
۱۰۲۵TCP NFS or IIS or Teradataغیر رسمی
۱۰۲۶TCP Often used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۲۷ UDPNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)رسمی
۱۰۲۹TCP Often used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۳۳TCP Classified project using Java socketsغیر رسمی
۱۰۵۸TCPUDPnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۵۹TCPUDPnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۸۰TCP SOCKS proxyرسمی
۱۰۸۵TCPUDPWebObjectsرسمی
۱۰۹۸TCPUDPrmiactivation, RMI Activationرسمی
۱۰۹۹TCPUDPrmiregistry, RMI Registryرسمی
۱۱۰۹TCPUDPReservedرسمی
۱۱۰۹TCP Kerberos Post Office Protocol (KPOP)غیر رسمی
۱۱۱۰ UDPEasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)غیر رسمی
۱۱۱۹TCPUDPUsed by some Blizzard games[43]غیر رسمی
۱۱۴۰TCPUDPAutoNOC protocolرسمی
۱۱۶۷ UDPphone, conference callingغیر رسمی
۱۱۶۹TCPUDPTripwireرسمی
۱۱۷۶TCP Perceptive Automation Indigo Home automation server – configuration and control accessرسمی
۱۱۸۲TCPUDPAcceleNet Intelligent Transfer Protocolرسمی
۱۱۹۴TCPUDPOpenVPNرسمی
۱۱۹۸TCPUDPThe cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Javaرسمی
۱۲۰۰TCP scol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[44]رسمی
۱۲۰۰ UDPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestرسمی
۱۲۰۰ UDPSteam Friends Appletغیر رسمی
۱۲۱۴TCP Kazaaرسمی
۱۲۱۷TCP Uvora Onlineغیر رسمی
۱۲۲۰TCP QuickTime Streaming Server administrationرسمی
۱۲۲۳TCPUDPTGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)رسمی
۱۲۳۲TCPUDPfirst-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, Incرسمی
۱۲۳۴ UDPVLC media player default port for UDP/RTP streamغیر رسمی
۱۲۳۶TCP Symantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connectionsغیر رسمی
۱۲۴۱TCPUDPNessus Security Scannerرسمی
۱۲۷۰TCPUDPMicrosoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agentرسمی
۱۲۹۳TCPUDPIPSec (Internet Protocol Security)رسمی
۱۳۰۱TCP Palmer Performance OBDNetغیر رسمی
۱۳۰۹TCP Altera Quartus jtagdغیر رسمی
۱۳۱۱TCP Dell OpenManage HTTPSرسمی
۱۳۱۳TCP Xbiim (Canvii server)غیر رسمی
۱۳۱۴TCP Festival Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۱۳۱۹TCP AMX ICSPرسمی
۱۳۱۹ UDPAMX ICSPرسمی
۱۳۳۷TCP Steve Game Server Control Panelغیر رسمی
۱۳۳۷TCPUDPMen and Mice DNSرسمی
۱۳۳۷TCP WASTE Encrypted File Sharing Programغیر رسمی
۱۳۴۱TCPUDPQubes (Manufacturing Execution System)رسمی
۱۳۴۴TCP Internet Content Adaptation Protocolرسمی
۱۳۵۲TCP IBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocolرسمی
۱۳۸۷TCPUDPcadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LMرسمی
۱۴۱۴TCP IBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)رسمی
۱۴۱۷TCPUDPTimbuktu Service 1 Portرسمی
۱۴۱۸TCPUDPTimbuktu Service 2 Portرسمی
۱۴۱۹TCPUDPTimbuktu Service 3 Portرسمی
۱۴۲۰TCPUDPTimbuktu Service 4 Portرسمی
۱۴۳۱TCP Reverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University’s Phoenix systemرسمی
۱۴۳۳TCP MSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Serverرسمی
۱۴۳۴TCPUDPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Monitorرسمی
۱۴۷۰TCP Solarwinds Kiwi Log Serverرسمی
۱۴۹۴TCP Citrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocol[45]رسمی
۱۵۰۰TCP NetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote Managementغیر رسمی
۱۵۰۱ UDPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication Clientغیر رسمی
۱۵۰۳TCPUDPWindows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)غیر رسمی
۱۵۱۲TCPUDPMicrosoft Windows Internet Name Service (WINS)رسمی
۱۵۱۳TCPUDPGarena Garena Gaming Clientرسمی
۱۵۲۱TCP nCube License Manager, SQLnetرسمی
۱۵۲۱TCP Oracle database default listener, in future releases رسمی port 2483غیر رسمی
۱۵۲۴TCPUDPingreslock, ingresرسمی
۱۵۲۶TCP Oracle database common alternative for listenerغیر رسمی
۱۵۲۷TCP Apache Derby Network Server default portغیر رسمی
۱۵۳۳TCP IBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL Serverرسمی
۱۵۳۴ UDPEclipse Target Communication Framework (TCF) agent discovery[46]غیر رسمی
۱۵۴۷TCPUDPLaplinkرسمی
۱۵۵۰TCPUDP3m-image-lm Image Storage license manager 3M Companyرسمی
۱۵۵۰  Gadu-Gadu (direct client-to-client)غیر رسمی
۱۵۸۱ UDPMIL STD 2045-47001 VMFرسمی
۱۵۸۳TCP Pervasive PSQLغیر رسمی
۱۵۸۹ UDPCisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPSغیر رسمی
۱۵۹۰TCP GE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)غیر رسمی
۱۶۲۷  iSketchغیر رسمی
۱۶۴۵TCPUDPradius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)غیر رسمی
۱۶۴۶TCPUDPradius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)غیر رسمی
۱۶۶۶TCP Perforceغیر رسمی
۱۶۷۷TCPUDPNovell GroupWise clients in client/server access modeرسمی
۱۶۸۸TCP Microsoft Key Management Service for KMS Windows Activationغیر رسمی
۱۷۰۰ UDPCisco RADIUS Change of Authorization for TrustSecغیر رسمی
۱۷۰۱ UDPLayer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)رسمی
۱۷۰۷TCPUDPWindward Studiosرسمی
۱۷۰۷ TCPRomtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)غیر رسمی
۱۷۱۶TCP America’s Army Massively multiplayer online game (MMO)غیر رسمی
۱۷۱۹ UDPH.323 Registration and alternate communicationرسمی
۱۷۲۰TCP H.323 Call signallingرسمی
۱۷۲۳TCPUDPMicrosoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)رسمی
۱۷۲۵ UDPValve Steam Clientغیر رسمی
۱۷۵۵TCPUDPMicrosoft Media Services (MMS, ms-streaming)رسمی
۱۷۶۱ UDPcft-0رسمی
۱۷۶۱TCP cft-0رسمی
۱۷۶۱TCP Novell Zenworks Remote Control utilityغیر رسمی
۱۷۶۲–۱۷۶۸TCPUDPcft-1 to cft-7رسمی
۱۷۷۶TCPUDPFederal Emergency Management Information Systemhttp://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xmlرسمی
۱۷۹۲TCPUDPMobyغیر رسمی
۱۸۰۱TCPUDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۱۸۱۲TCPUDPradius, RADIUS authentication protocolرسمی
۱۸۱۳TCPUDPradacct, RADIUS accounting protocolرسمی
۱۸۶۳TCP MSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clientsرسمی
۱۸۸۳TCPUDPMQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)رسمی
۱۸۸۶TCP Leonardo over IP Pro2col Ltdغیر رسمی
۱۹۰۰ UDPMicrosoft SSDP Enables discovery of UPnP devicesرسمی
۱۹۲۰TCP IBM Tivoli monitoring consoleغیر رسمی
۱۹۳۵TCP Adobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocolرسمی
۱۹۴۷TCPUDPSentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License Managerرسمی
۱۹۶۷ UDPCisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control Protocolغیر رسمی
۱۹۷۲TCPUDPInterSystems Cachéرسمی
۱۹۷۵–۱۹۷۷ UDPCisco TCO (Documentation)رسمی
۱۹۸۴TCP Big Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network Monitorرسمی
۱۹۸۵ UDPCisco HSRPرسمی
۱۹۹۴TCPUDPCisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocolرسمی
۱۹۹۷TCP Chizmo Networks Transfer Toolغیر رسمی
۱۹۹۸TCPUDPCisco X.25 over TCP (XOT) serviceرسمی
۲۰۰۰TCPUDPCisco SCCP (Skinny)رسمی
۲۰۰۱ UDPCAPTAN Test Stand Systemغیر رسمی
۲۰۰۲TCP Secure Access Control Server (ACS) for Windowsغیر رسمی
۲۰۰۸TCP Stylex Secured serverغیر رسمی
۲۰۱۰TCP Artemis: Spaceship Bridge Simulator default portغیر رسمی
۲۰۱۴TCP Remoticusغیر رسمی
۲۰۳۰  Oracle services for Microsoft Transaction Serverغیر رسمی
۲۰۳۱TCPUDPmobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)رسمی
۲۰۴۱TCP Mail.Ru Agent communication protocolغیر رسمی
۲۰۴۹TCPUDPNetwork File Systemرسمی
۲۰۴۹ UDPshilpرسمی
۲۰۵۳TCP knetd Kerberos de-multiplexorغیر رسمی
۲۰۵۶ UDPCivilization 4 multiplayerغیر رسمی
۲۰۷۴TCPUDPVertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)رسمی
۲۰۸۰TCPUDPAutodesk NLM (FLEXlm)رسمی
۲۰۸۲TCP Infowave Mobility Serverرسمی
۲۰۸۲TCP CPanel defaultغیر رسمی
۲۰۸۳TCP Secure Radius Service (radsec)رسمی
۲۰۸۳TCP CPanel default SSLغیر رسمی
۲۰۸۶TCP GNUnetرسمی
۲۰۸۶TCP WebHost Manager defaultغیر رسمی
۲۰۸۷TCP WebHost Manager default SSLغیر رسمی
۲۰۹۵TCP CPanel default Web mailغیر رسمی
۲۰۹۶TCP CPanel default SSL Web mailغیر رسمی
۲۱۰۲TCPUDPzephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service serverرسمی
۲۱۰۳TCPUDPzephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connectionرسمی
۲۱۰۴TCPUDPzephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanagerرسمی
۲۱۰۵TCPUDPIBM MiniPayرسمی
۲۱۰۵TCPUDPeklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)غیر رسمی
۲۱۰۵TCPUDPzephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)غیر رسمی
۲۱۱۵TCPUDPMIS Departmentغیر رسمی
۲۱۲۱TCP FTP proxyغیر رسمی
۲۱۴۲ UDPTDMoIP (RFC 5087)رسمی
۲۱۴۴TCP Iron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۴۵TCP Iron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۵۶ UDPTalari Reliable Protocolرسمی
۲۱۶۰TCP APC Agentرسمی
۲۱۶۱TCP APC Agentرسمی
۲۱۸۱TCPUDPEForward-document transport systemرسمی
۲۱۹۰ UDPTiVoConnect Beaconغیر رسمی
۲۱۹۵TCP Apple Push Notification service Linkغیر رسمی
۲۱۹۶TCP Apple Push Notification – Feedback Linkغیر رسمی
۲۲۰۰ UDPTuxanci game server[47]غیر رسمی
۲۲۱۰ UDPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCP NOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCP MikroTik Remote management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۱ UDPEMWINرسمی
۲۲۱۱TCP EMWINرسمی
۲۲۱۱TCP MikroTik Secure management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۲ UDPLeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCP LeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCP Port-A-Pour Remote WinBatchغیر رسمی
۲۲۱۹TCPUDPNetIQ NCAP Protocolرسمی
۲۲۲۰TCPUDPNetIQ End2Endرسمی
۲۲۲۱TCP ESET Anti-virus updatesغیر رسمی
۲۲۲۲TCP DirectAdmin default & ESET Remote Administrationغیر رسمی
۲۲۲۳ UDPMicrosoft Office OS X antipiracy network monitorغیر رسمی
۲۲۶۱TCPUDPCoMotion Masterرسمی
۲۲۶۲TCPUDPCoMotion Backupرسمی
۲۳۰۱TCP HP System Management Redirect to port 2381غیر رسمی
۲۳۰۲ UDPArmA multiplayer (default for game)غیر رسمی
۲۳۰۲ UDPHalo: Combat Evolved multiplayerغیر رسمی
۲۳۰۳ UDPArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)غیر رسمی
۲۳۰۵ UDPArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)غیر رسمی
۲۳۲۳TCP Philips TVs based on jointSPACE [48]غیر رسمی
۲۳۶۹TCP Default for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۰TCP Default for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۹TCP KGS Go Serverغیر رسمی
۲۳۸۱TCP HP Insight Manager default for Web serverغیر رسمی
۲۳۹۹TCP FileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)رسمی
۲۴۰۱TCP CVS version control systemغیر رسمی
۲۴۰۴TCP IEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuitsرسمی
۲۴۲۰ UDPWestell Remote Accessرسمی
۲۴۲۴TCP OrientDB database listening for Binary client connectionsرسمی
۲۴۲۷ UDPCisco MGCPرسمی
۲۴۴۷TCPUDPovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemonرسمی
۲۴۶۳TCPUDPLSI RAID Management formerly Symbios Logicرسمی
۲۴۸۰TCP OrientDB database listening for HTTP client connectionsرسمی
۲۴۸۳TCPUDPOracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521رسمی
۲۴۸۴TCPUDPOracle database listening for SSL client connections to the listenerرسمی
۲۵۰۰TCP THEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۰۱TCP TheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۱۸TCPUDPWillyرسمی
۲۵۲۵TCP SMTP alternateغیر رسمی
۲۵۳۵TCP MADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocolرسمی
۲۵۴۶TCPUDPEVault data protection servicesغیر رسمی
۲۵۹۳TCPUDPRunUO—Ultima Online serverغیر رسمی
۲۵۹۸TCP new ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494[45]غیر رسمی
۲۵۹۹TCP SonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)غیر رسمی
۲۶۱۰TCP TrackiT mobile device monitoringغیر رسمی
۲۶۱۲TCPUDPQPasa from MQSoftwareرسمی
۲۶۳۶TCP Solve Serviceرسمی
۲۶۳۸TCP SQL Anywhere database server [49]رسمی
۲۶۴۱TCPUDPHDL Server from CNRIرسمی
۲۶۴۲TCPUDPTragicرسمی
۲۶۹۸TCPUDPCitel / MCK IVPIPرسمی
۲۷۰۰–۲۸۰۰TCP KnowShowGo P2Pرسمی
۲۷۰۳TCP Vipul’s Razor distributed, collaborative, spam-detection-and-filtering networkغیر رسمی
۲۷۱۰TCP XBT Trackerغیر رسمی
۲۷۱۰ UDPXBT Tracker experimental UDP tracker extensionغیر رسمی
۲۷۱۰TCP Knuddels.deغیر رسمی
۲۷۳۵TCPUDPNetIQ Monitor Consoleرسمی
۲۸۰۹TCP corbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specificationرسمی
۲۸۰۹TCP IBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi defaultغیر رسمی
۲۸۰۹ UDPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.رسمی
۲۸۱۱TCP gsi ftp, per the GridFTP specificationرسمی
۲۸۲۷TCP I2P Basic Open Bridge APIغیر رسمی
۲۸۶۸TCPUDPNorman Proprietary Event Protocol NPEPرسمی
۲۹۴۴ UDPMegaco text H.248غیر رسمی
۲۹۴۵ UDPMegaco binary (ASN.1) H.248غیر رسمی
۲۹۴۷TCP gpsd GPS daemonرسمی
۲۹۴۸TCPUDPWAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۴۹TCPUDPWAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۶۷TCP Symantec AntiVirus Corporate Editionغیر رسمی
۳۰۰۰TCP Miralix License serverغیر رسمی
۳۰۰۰TCP Cloud9 Integrated Development Environment serverغیر رسمی
۳۰۰۰ UDPDistributed Interactive Simulation (DIS), modifiable defaultغیر رسمی
۳۰۰۰TCP Ruby on Rails development default[51]غیر رسمی
۳۰۰۱TCP Miralix Phone Monitorغیر رسمی
۳۰۰۱TCP Opsware server (Satellite)غیر رسمی
۳۰۰۲TCP Miralix CSTAغیر رسمی
۳۰۰۳TCP Miralix GreenBox APIغیر رسمی
۳۰۰۴TCP Miralix InfoLinkغیر رسمی
۳۰۰۵TCP Miralix TimeOutغیر رسمی
۳۰۰۶TCP Miralix SMS Client Connectorغیر رسمی
۳۰۰۷TCP Miralix OM Serverغیر رسمی
۳۰۰۸TCP Miralix Proxyغیر رسمی
۳۰۱۷TCP Miralix IVR and Voicemailغیر رسمی
۳۰۲۵TCP netpd.orgغیر رسمی
۳۰۳۰TCPUDPNetPanzerغیر رسمی
۳۰۴۰TCPUDPGoLabs Update Port / Project Open Cannibal Update Portرسمی
۳۰۵۰TCPUDPgds_db (Interbase/Firebird)رسمی
۳۰۵۱TCPUDPGalaxy Server (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۰۵۲TCPUDPAPC PowerChute Network [1]رسمی
۳۰۷۱TCPUDPCall of duty Black ops portرسمی
۳۰۷۴TCPUDPNAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVEرسمی
۳۱۰۰TCP SMAUSA OpCon Scheduler as the default listen portرسمی
۳۱۰۱TCP BlackBerry Enterprise Server communication to cloudغیر رسمی
۳۱۱۹TCP D2000 Entis/Actis Application serverرسمی
۳۱۲۸TCP Web caches and the default for the Squid (software)غیر رسمی
۳۱۲۸TCP Tatsoft default client connectionغیر رسمی
۳۱۴۱TCP devpi Python package server [52]غیر رسمی
۳۱۶۲TCPUDPSFLM (Standard Floating License Manager)رسمی
۳۲۲۵TCPUDPFCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)رسمی
۳۲۳۳TCPUDPWhiskerControl research control protocolرسمی
۳۲۳۵TCPUDPGalaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۲۶۰TCP iSCSI targetرسمی
۳۲۶۸TCPUDPmsft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)رسمی
۳۲۶۹TCPUDPmsft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)رسمی
۳۲۸۳TCP Apple Remote Desktop reporting (رسمیly Net Assistant, referring to an earlier product)رسمی
۳۲۹۰ UDPUsed by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.غیر رسمی
۳۲۹۹TCP SAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)غیر رسمی
۳۳۰۰TCPUDPDebate Gopher backend database systemغیر رسمی
۳۳۰۵TCPUDPodette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)رسمی
۳۳۰۶TCPUDPMySQL database systemرسمی
۳۳۱۳TCP Verisys file integrity monitoring softwareغیر رسمی
۳۳۳۳TCP Network Caller ID serverغیر رسمی
۳۳۳۳TCP CruiseControl.rb[53]غیر رسمی
۳۳۸۶TCPUDPGTP’ ۳GPP GSM/UMTS CDR logging protocolرسمی
۳۳۸۹TCPUDPMicrosoft Terminal Server (RDP) رسمیly registered as Windows Based Terminal (WBT) – Linkرسمی
۳۳۹۶TCPUDPNovell NDPS Printer Agentرسمی
۳۴۱۲TCPUDPxmlBlasterرسمی
۳۴۵۵TCPUDP[RSVP] Reservation Protocolرسمی
۳۴۲۳TCP Xware xTrm Communication Protocolرسمی
۳۴۲۴TCP Xware xTrm Communication Protocol over SSLرسمی
۳۴۷۸TCPUDPSTUN, a protocol for NAT traversal[54]رسمی
۳۴۷۸TCPUDPTURN, a protocol for NAT traversal[55]رسمی
۳۴۸۳ UDPSlim Devices discovery protocolرسمی
۳۴۸۳TCP Slim Devices SlimProto protocolرسمی
۳۴۹۳TCPUDPNetwork UPS Tools (NUT)رسمی
۳۵۱۶TCPUDPSmartcard Portرسمی
۳۵۲۷ UDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۳۵۳۵TCP SMTP alternate[56]غیر رسمی
۳۵۳۷TCPUDPni-visa-remoteغیر رسمی
۳۵۴۴ UDPTeredo tunnelingرسمی
۳۵۶۲TCPUDPSDBProxy Simple DataBase middle-ware and proxyرسمی
۳۶۰۵ UDPComCam IO Portرسمی
۳۶۰۶TCPUDPSplitlock Serverرسمی
۳۶۳۲TCP distributed compilerرسمی
۳۶۸۹TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort Expressرسمی
۳۶۹۰TCPUDPSubversion (SVN) version control systemرسمی
۳۷۰۲TCPUDPWeb Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows Vistaرسمی
۳۷۲۴TCPUDPUsed by some Blizzard games[43]رسمی
۳۷۲۴TCP Club Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۳۷۲۵TCPUDPNetia NA-ER Portرسمی
۳۷۶۸TCPUDPRBLcheckd server daemonرسمی
۳۷۸۴TCPUDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۸۵ UDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۹۹ UDPRADIUS change of authorizationغیر رسمی
۳۸۰۰TCP Used by HGG programsغیر رسمی
۳۸۲۵TCP Used by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۲۶TCPUDPWarMUX game serverرسمی
۳۸۲۶TCP Used by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۳۵TCP Used by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۸۰TCPUDPIGRSرسمی
۳۸۶۸TCPSCTPDiameter base protocol (RFC 3588)رسمی
۳۸۷۲TCP Oracle Management Remote Agentغیر رسمی
۳۸۹۹TCP Remote Administratorغیر رسمی
۳۹۰۰TCP udt_os, IBM UniData UDT OS[57]رسمی
۳۹۴۵TCPUDPEMCADS service, a Giritech product used by G/Onرسمی
۳۹۷۸TCPUDPOpenTTD game (masterserver and content service)غیر رسمی
۳۹۷۹TCPUDPOpenTTD gameغیر رسمی
۳۹۹۹TCPUDPNorman distributed scanning serviceرسمی
۴۰۰۰TCPUDPDiablo II gameغیر رسمی
۴۰۰۱TCP Microsoft Ants gameغیر رسمی
۴۰۰۷TCP PrintBuzzer printer monitoring socket serverغیر رسمی
۴۰۱۸TCPUDPprotocol information and warningsرسمی
۴۰۳۵TCPTCPIBM Rational Developer for System z Remote System Explorer Daemonغیر رسمی
۴۰۴۵TCPUDPSolaris lockd NFS lock daemon/managerغیر رسمی
۴۰۶۹ UDPMinger Email Address Verification Protocol[58]رسمی
۴۰۸۹TCPUDPOpenCORE Remote Control Serviceرسمی
۴۰۹۳TCPUDPPxPlus Client server interface ProvideXرسمی
۴۰۹۶TCPUDPAscom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)رسمی
۴۱۰۰  WatchGuard authentication applet defaultغیر رسمی
۴۱۰۵TCPUDPShofar (ShofarNexus)رسمی
۴۱۱۱TCP Xgridرسمی
۴۱۱۶TCPUDPSmartcard-TLSرسمی
۴۱۱۷TCP WatchGuard System Managerغیر رسمی
۴۱۲۵TCP Microsoft Remote Web Workplace administrationغیر رسمی
۴۱۷۲TCPUDPTeradici PCoIPرسمی
۴۱۹۰TCP ManageSieve[59]رسمی
۴۲۰۱TCP TinyMUD and various derivativesغیر رسمی
۴۲۲۶TCPUDPAleph One (game)غیر رسمی
۴۲۲۴TCP Cisco Audio Session Tunnelingغیر رسمی
۴۲۴۲TCP Reverse Battle Tetrisغیر رسمی
۴۲۴۲TCP Orthanc – Default DICOM portغیر رسمی
۴۲۴۲TCP Quassel distributed IRC clientغیر رسمی
۴۲۴۳TCP CrashPlanغیر رسمی
۴۳۰۳TCPUDPSimple Railroad Command Protocol (SRCP)رسمی
۴۳۲۱TCP Referral Whois (RWhois) Protocol[60]رسمی
۴۳۲۳ UDPLincoln Electric’s ArcLink/XTغیر رسمی
۴۴۳۳-۴۴۳۶TCP Axence nVision [61]غیر رسمی
۴۴۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content: Content Server – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۴۴۴۴-۴۴۴۵TCP I2P HTTP/S proxyغیر رسمی
۴۴۸۶TCPUDPIntegrated Client Message Service (ICMS)رسمی
۴۵۰۰ UDPIPSec NAT Traversal (RFC 3947)رسمی
۴۵۰۲-۴۵۳۴TCP Microsoft Silverlight connectable ports under non-elevated trustرسمی
۴۵۰۵TCP Salt masterغیر رسمی
۴۵۰۶TCP Salt masterغیر رسمی
۴۵۳۴ UDPArmagetron Advanced default server portغیر رسمی
۴۵۶۷TCP Sinatra default server port in development mode (HTTP)غیر رسمی
۴۵۶۹ UDPInter-Asterisk eXchange (IAX2)رسمی
۴۶۱۰–۴۶۴۰TCP QualiSystems TestShell Suite Servicesغیر رسمی
۴۶۶۲ UDPOrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCP OrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCP Default for older versions of eMule[62]غیر رسمی
۴۶۶۴TCP Google Desktop Searchغیر رسمی
۴۶۶۵TCP Tardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.رسمی
۴۶۷۲ UDPDefault for older versions of eMule[62]غیر رسمی
۴۷۱۱TCP eMule optional web interface[62]غیر رسمی
۴۷۱۱TCP McAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPغیر رسمی
۴۷۱۲TCP McAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPSغیر رسمی
۴۷۱۳TCP PulseAudio sound serverغیر رسمی
۴۷۲۸TCP Computer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port Multiplexer [63]رسمی
۴۷۳۰TCPUDPGearman’ job serverرسمی
۴۷۳۲ UDPDigital Airways’ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)رسمی
۴۷۴۷TCP Apprenticeغیر رسمی
۴۷۵۰TCP BladeLogic Agentغیر رسمی
۴۷۵۳TCPUDPSIMON (service and discovery)رسمی
۴۸۴۰TCPUDPOPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۳TCPUDPOPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۷TCPUDPWeb Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless Entertainmentرسمی
۴۸۹۴TCPUDPLysKOM Protocol Aرسمی
۴۸۹۹TCPUDPRadmin remote administration toolرسمی
۴۹۴۹TCP Munin Resource Monitoring Toolرسمی
۴۹۵۰TCPUDPCylon Controls UC32 Communications Portرسمی
۴۹۸۲TCPUDPSolar Data Log (JK client app for PV solar inverters)غیر رسمی
۴۹۹۳TCPUDPHome FTP Server web Interface Default Portغیر رسمی
۵۰۰۰TCP commplex-mainرسمی
۵۰۰۰TCP UPnP—Windows network device interoperabilityغیر رسمی
۵۰۰۰TCPUDPVTun—VPN Softwareغیر رسمی
۵۰۰۰ UDPFlightGear multiplayer[64]غیر رسمی
۵۰۰۰TCP Synology Inc. Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۱TCP commplex-linkرسمی
۵۰۰۱TCP Slingbox and Slingplayerغیر رسمی
۵۰۰۱TCP Iperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱ UDPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱TCP Synology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۲TCP SOLICARD ARX[65]غیر رسمی
۵۰۰۲ UDPDrobo Dashboard[66]غیر رسمی
۵۰۰۳TCPUDPFileMakerرسمی
۵۰۰۴TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۴DCCP RTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵TCPUDPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵DCCP RTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۱۰TCPUDPRegistered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[67]
The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ Workflow
رسمی
۵۰۱۱TCPUDPTelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[67]رسمی
۵۰۲۹TCP Sonic Robo Blast 2 : Multiplayer[68]غیر رسمی
۵۰۳۱TCPUDPAVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)غیر رسمی
۵۰۳۷TCP Android ADB serverغیر رسمی
۵۰۵۰TCP Yahoo! Messengerغیر رسمی
۵۰۵۱TCP ita-agent Symantec Intruder Alert[69]رسمی
۵۰۶۰TCPUDPSession Initiation Protocol (SIP)رسمی
۵۰۶۱TCP Session Initiation Protocol (SIP) over TLSرسمی
۵۰۶۲TCPUDPLocalisation accessرسمی
۵۰۷۰TCP Binary Floor Control Protocol (BFCP),[70] published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)غیر رسمی
۵۰۸۲TCPUDPQpur Communication Protocolرسمی
۵۰۸۳TCPUDPQpur File Protocolرسمی
۵۰۸۴TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)رسمی
۵۰۸۵TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLSرسمی
۵۰۹۳ UDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-Serverرسمی
۵۰۹۹TCPUDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-Serverرسمی
۵۱۰۴TCP IBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact[71] HTTP Serviceغیر رسمی
۵۱۰۶TCP A-Talk Common connectionغیر رسمی
۵۱۰۷TCP A-Talk Remote server connectionغیر رسمی
۵۱۰۸TCP VPOP3 Mail Server Webmailغیر رسمی
۵۱۰۹TCPUDPVPOP3 Mail Server Statusغیر رسمی
۵۱۱۰TCP ProRat Serverغیر رسمی
۵۱۲۱TCP Neverwinter Nightsغیر رسمی
۵۱۲۴TCPUDPTorgaNET (Micronational Darknet)غیر رسمی
۵۱۲۵TCPUDPTorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)غیر رسمی
۵۱۵۰TCPUDPATMP Ascend Tunnel Management Protocol[72]رسمی
۵۱۵۰TCPUDPMalware Cerberus RATغیر رسمی
۵۱۵۱TCP ESRI SDE Instanceرسمی
۵۱۵۱ UDPESRI SDE Remote Startرسمی
۵۱۵۴TCPUDPBZFlagرسمی
۵۱۷۶TCP ConsoleWorks default UI interfaceغیر رسمی
۵۱۹۰TCP ICQ and AOL Instant Messengerرسمی
۵۲۲۲TCP Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection[73][74]رسمی
۵۲۲۳TCP Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSLغیر رسمی
۵۲۲۸TCP HP Virtual Room Serviceرسمی
۵۲۲۸TCP Google Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud Messagingغیر رسمی
۵۲۴۶ UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP control[75]رسمی
۵۲۴۷ UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP data[75]رسمی
۵۲۶۹TCP Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connection[73][74]رسمی
۵۲۸۰TCP Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)رسمی
۵۲۸۱TCP Undo License Managerرسمی
۵۲۸۱TCP Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[76]غیر رسمی
۵۲۹۸TCPUDPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[77]رسمی
۵۳۱۰TCPUDPOutlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is usedرسمی
۵۳۴۹TCP STUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[54]رسمی
۵۳۴۹TCP TURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[55]رسمی
۵۳۵۱TCPUDPNAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translatorsرسمی
۵۳۵۳ UDPMulticast DNS (mDNS)رسمی
۵۳۵۵TCPUDPLLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)رسمی
۵۳۵۷TCPUDPWeb Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۵۸TCPUDPWSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۹۴ UDPKega Fusion, a Sega multi-console emulator[78][79]غیر رسمی
۵۴۰۲TCPUDPmftp, Stratacache[80] OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocolرسمی
۵۴۰۵TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۱۲TCPUDPIBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message Routerرسمی
۵۴۱۳TCPUDPWonderware SuiteLink serviceرسمی
۵۴۲۱TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۳۲TCPUDPPostgreSQL database systemرسمی
۵۴۳۳TCP Bouwsoft file/webserver[81]غیر رسمی
۵۴۴۵ UDPCisco Unified Video Advantageغیر رسمی
۵۴۵۰TCP OSIsoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۴TCP OSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۵TCP OSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۷TCP OSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۸TCP OSIsoft PI Notifications Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۹TCP OSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۸۰TCP VMware VMware VAMI (Virtual Appliance Management Infrastructure) – used for initial setup of various administration settings on Virtual Appliances designed using the VAMI architecture.غیر رسمی
۵۴۹۵TCP IBM Cognos TM1 Admin serverغیر رسمی
۵۴۹۸TCP Hotline tracker server connectionغیر رسمی
۵۴۹۹ UDPHotline tracker server discoveryغیر رسمی
۵۵۰۰TCP VNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connectionغیر رسمی
۵۵۰۱TCP Hotline file transfer connectionغیر رسمی
۵۵۱۷TCP Setiqueue Proxy server client for SETI@Home projectغیر رسمی
۵۵۵۰TCP Hewlett-Packard Data Protectorغیر رسمی
۵۵۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۵۵۵۵TCP Freeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0غیر رسمی
۵۵۵۶TCPUDPFreeciv, Oracle WebLogic Server Node Manager[82]رسمی
۵۵۹۱TCP Default for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۵۶۳۱TCP pcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later[83])[84] dataرسمی
۵۶۳۲ UDPpcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) statusرسمی
۵۶۵۶TCP IBM Lotus Sametime p2p file transferغیر رسمی
۵۶۶۶TCP NRPE (Nagios)غیر رسمی
۵۶۶۷TCP NSCA (Nagios)غیر رسمی
۵۶۷۲TCP AMQP[85]رسمی
۵۶۷۸ UDPMikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)غیر رسمی
۵۶۸۳ UDPConstrained Application Protocol (CoAP)رسمی
۵۷۲۱TCPUDPKaseyaغیر رسمی
۵۷۲۳TCP Operations Manager[86]غیر رسمی
۵۷۴۱TCPUDPIDA Discover Port 1رسمی
۵۷۴۲TCPUDPIDA Discover Port 2رسمی
۵۸۰۰TCP VNC remote desktop protocol—for use over HTTPغیر رسمی
۵۸۱۴TCPUDPHewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)رسمی
۵۸۵۰TCP COMIT SE (PCR)غیر رسمی
۵۸۵۲TCP Adeona client: communications to OpenDHTغیر رسمی
۵۹۰۰TCPUDPRemote Frame Buffer protocol (RFB), Virtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol[87]رسمی
۵۹۱۲TCP Default for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changedغیر رسمی
۵۹۳۱TCPUDPAMMYY admin Remote Controlرسمی
۵۹۳۸TCPUDPTeamViewer remote desktop protocol[88]غیر رسمی
۵۹۸۴TCPUDPCouchDB database serverرسمی
۵۹۸۵TCP Windows PowerShell Default psSession Port[89]رسمی
۵۹۸۶TCP Windows PowerShell Default psSession Port[89]رسمی
۵۹۹۹TCP CVSup file update tool[90]رسمی
۶۰۰۰TCP X11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۱ UDPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۵TCP Default for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installationرسمی
۶۰۰۵TCP Default for Camfrog chat & cam clientغیر رسمی
۶۰۰۹TCP JD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listenerغیر رسمی
۶۰۵۰TCP Arcserve backupغیر رسمی
۶۰۵۰TCP Nortel softwareغیر رسمی
۶۰۵۱TCP Arcserve backupغیر رسمی
۶۰۷۲TCP iOperator Protocol Signal Portغیر رسمی
۶۰۸۶TCP PDTP—FTP like file server in a P2P networkرسمی
۶۱۰۰TCP Vizrt Systemغیر رسمی
۶۱۰۰TCP Ventrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of Ventriloرسمی
۶۱۰۱TCP Backup Exec Agent Browserغیر رسمی
۶۱۱۰TCPUDPsoftcm, HP Softbench CMرسمی
۶۱۱۱TCPUDPspc, HP Softbench Sub-Process Controlرسمی
۶۱۱۲ UDP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCP “dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCP Blizzard’s Battle.net gaming service and some games,[43] ArenaNet gaming service, Relic gaming serviceغیر رسمی
۶۱۱۲TCP Club Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۶۱۱۳TCP Club Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard games[43]غیر رسمی
۶۱۲۹TCP DameWare Remote Controlرسمی
۶۱۵۹TCP ARINC 840 EFB Application Control Interfaceرسمی
۶۲۰۰TCP Oracle WebCenter Content Portable: Content Server (With Native UI) and Inbound Refineryغیر رسمی
۶۲۰۱TCP Oracle WebCenter Content Portable: Adminغیر رسمی
۶۲۲۵TCP Oracle WebCenter Content Portable: Content Server Web UIغیر رسمی
۶۲۲۷TCP Oracle WebCenter Content Portable: JavaDBغیر رسمی
۶۲۴۰TCP Oracle WebCenter Content Portable: Captureغیر رسمی
۶۲۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Content Server – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Inbound Refinery – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۷ UDPWinMX (see also 6699)غیر رسمی
۶۲۶۰TCPUDPplanet M.U.L.E.غیر رسمی
۶۲۶۲TCP Sybase Advantage Database Serverغیر رسمی
۶۳۲۴TCPUDPHall Research Device discovery and configurationرسمی
۶۳۴۳ UDPSFlow, sFlow traffic monitoringرسمی
۶۳۴۶TCPUDPgnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)رسمی
۶۳۴۷TCPUDPgnutella-rtr, Gnutella alternateرسمی
۶۳۵۰TCPUDPApp Discovery and Access Protocolرسمی
۶۳۷۹TCP Default port for the Redis key-value data storeغیر رسمی
۶۳۸۹TCP EMC CLARiiONغیر رسمی
۶۴۳۲TCP PgBouncer – A connection pooler for PostgreSQLرسمی
۶۴۴۴TCPUDPSun Grid Engine—Qmaster Serviceرسمی
۶۴۴۵TCPUDPSun Grid Engine—Execution Serviceرسمی
۶۵۱۴TCP Syslog over TLS[91]رسمی
۶۵۱۵TCPUDPElipse RPC Protocol (REC)رسمی
۶۵۲۲TCP Gobby (and other libobby-based software)غیر رسمی
۶۵۲۳TCP Gobby 0.5 (and other libinfinity-based software)غیر رسمی
۶۵۴۳ UDPParadigm Research & Development Jetnet[92] defaultغیر رسمی
۶۵۶۶TCP SANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemon[93]رسمی
۶۵۶۰-۶۵۶۱TCP Speech-Dispatcher daemonغیر رسمی
۶۵۷۱  Windows Live FolderShare clientغیر رسمی
۶۶۰۰TCP Microsoft Hyper-V Liveرسمی
۶۶۰۰TCP Music Player Daemon (MPD)غیر رسمی
۶۶۰۱TCP Microsoft Forefront Threat Management Gatewayرسمی
۶۶۰۲TCP Microsoft Windows WSS Communicationرسمی
۶۶۱۹TCPUDPodette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSLرسمی
۶۶۴۶ UDPMcAfee Network Agentغیر رسمی
۶۶۶۰–۶۶۶۴TCP Internet Relay Chat (IRC)غیر رسمی
۶۶۶۵–۶۶۶۹TCP Internet Relay Chat (IRC)رسمی
۶۶۷۹TCPUDPOsorno Automation Protocol (OSAUT)رسمی
۶۶۷۹TCP IRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۷TCP IRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۹TCP WinMX (see also 6257)غیر رسمی
۶۷۰۲TCP Default for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۶۷۱۵TCP AberMUD and derivatives default portغیر رسمی
۶۷۷۱ UDPPolycom server broadcastغیر رسمی
۶۷۸۹TCP Campbell Scientific Loggernet Software[94]غیر رسمی
۶۷۸۹TCP Bucky’s Instant Messaging Programغیر رسمی
۶۸۸۱–۶۸۸۷TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۸TCPUDPMUSEرسمی
۶۸۸۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۹–۶۸۹۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPWindows Live Messenger (File transfer)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPWindows Live Messenger (Voice)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۰۲–۶۹۶۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۶۹TCPUDPacmsodaرسمی
۶۹۶۹TCP BitTorrent trackerغیر رسمی
۶۹۷۰–۶۹۹۹TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۷۰۰۰TCP Default for Vuze’s built in HTTPS Bittorrent Trackerغیر رسمی
۷۰۰۰TCP Avira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCP Avira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCP Default for BEA WebLogic Server’s HTTP server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۲TCP Default for BEA WebLogic Server’s HTTPS server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۵TCP Default for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۶TCP Default for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۱۰TCP Default for Cisco AON AMC (AON Management Console) [95]غیر رسمی
۷۰۲۲TCP Database mirroring endpointsغیر رسمی
۷۰۲۳ UDPBryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom Modemsرسمی
۷۰۲۵TCP Zimbra LMTP [mailbox]—local mail deliveryغیر رسمی
۷۰۴۷TCP Zimbra conversion serverغیر رسمی
۷۰۸۰  Sepialine Argos Communications portغیر رسمی
۷۱۳۳TCP Enemy Territory: Quake Warsغیر رسمی
۷۱۴۴TCP Peercastغیر رسمی
۷۱۴۵TCP Peercastغیر رسمی
۷۱۷۱TCP Tibiaغیر رسمی
۷۳۰۶TCP Zimbra mysql [mailbox]غیر رسمی
۷۳۰۷TCP Zimbra mysql [logger]غیر رسمی
۷۳۱۲ UDPSibelius License Serverغیر رسمی
۷۳۹۶TCP Web control interface for Folding@home v7.3.6 and later[96]غیر رسمی
۷۴۰۰TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Discoveryرسمی
۷۴۰۱TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-Trafficرسمی
۷۴۰۲TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-Trafficرسمی
۷۴۷۳TCPUDPRise: The Vieneo Provinceرسمی
۷۵۴۷TCPUDPCPE WAN Management Protocol Technical Report 069رسمی
۷۵۷۵ UDPPopulous: The Beginning serverغیر رسمی
۷۶۲۴TCPUDPInstrument Neutral Distributed Interfaceرسمی
۷۶۳۴TCP hddtemp – Utility to monitor hard drive temperatureغیر رسمی
۷۶۵۲-۷۶۵۴TCP I2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۵۵ UDPI2P SAM Bridge Socket APIغیر رسمی
۷۶۵۶-۷۶۶۰TCP I2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۷۰TCP BrettspielWelt BSW Boardgame Portalغیر رسمی
۷۶۷۶TCP Aqumin AlphaVision Remote Command Interfaceغیر رسمی
۷۷۰۰ UDPP2P DC (RedHub)غیر رسمی
۷۷۰۷ UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۰۸ UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۱۷ UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۷۷TCP iChat server file transfer proxyغیر رسمی
۷۷۷۷TCP Oracle Cluster File System 2غیر رسمی
۷۷۷۷TCP Windows backdoor program tini.exe defaultغیر رسمی
۷۷۷۷TCP Xivio default Chat Serverغیر رسمی
۷۷۷۷TCP Terraria default serverغیر رسمی
۷۷۷۷ UDPSan Andreas Multiplayer default serverغیر رسمی
۷۷۷۸TCP Bad Trip MUDغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸ UDPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸TCP Unreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۸۷-۷۷۸۸TCP GFI EventsManager 7 & 8رسمی
۷۸۳۱TCP Default used by Smartlaunch Internet Cafe Administration[97] softwareغیر رسمی
۷۸۸۰TCPUDPPowerSchool Gradebook Serverغیر رسمی
۷۸۹۰TCP Default that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration softwareغیر رسمی
۷۹۱۵TCP Default for YSFlight server[98]غیر رسمی
۷۹۳۵TCP Fixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).[99]غیر رسمی
۷۹۳۷-۹۹۳۶TCPUDPEMC2 (Legato) Networker or Sun Solstice Backupرسمی
۸۰۰۰ UDPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[100]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCP iRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[100]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCP Commonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۰TCP Splunk web-interfaceغیر رسمی
۸۰۰۰TCP FreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video Downloader [101]غیر رسمی
۸۰۰۰TCP Nortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port numberغیر رسمی
۸۰۰۱TCP Commonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۲TCP Cisco Systems Unified Call Manager Interclusterغیر رسمی
۸۰۰۶TCP Dell AppAssure 5 API and Replication [102]رسمی
۸۰۰۷TCP Dell AppAssure 5 Engine [103]رسمی
۸۰۰۸TCP HTTP Alternateرسمی
۸۰۰۸TCP IBM HTTP Server administration defaultغیر رسمی
۸۰۰۹TCP ajp13—Apache JServ Protocol AJP Connectorغیر رسمی
۸۰۱۰TCP XMPP File transfersغیر رسمی
۸۰۱۱-۸۰۱۳TCP HTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCP HTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCPUDPPerseus SDR Receiver default remote connection portغیر رسمی
۸۰۲۰TCP 360Works SuperContainer[104]غیر رسمی
۸۰۴۲TCP Orthanc – Default HTTP Port for GUIغیر رسمی
۸۰۶۹TCP OpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)غیر رسمی
۸۰۷۰TCP OpenERP Legacy netrpc protocolغیر رسمی
۸۰۷۴TCP Gadu-Gaduغیر رسمی
۸۰۷۵TCP Killing Floorغیر رسمی
۸۰۷۸TCPUDPDefault port for most Endless Online-based serversغیر رسمی
۸۰۸۰TCP HTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root userرسمی
۸۰۸۰TCP Apache Tomcatغیر رسمی
۸۰۸۰ UDPFilePhile Master/Relayغیر رسمی
۸۰۸۰TCP Vermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installerغیر رسمی
۸۰۸۱TCP HTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۰۸۶TCP HELM Web Host Automation Windows Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۶TCP Kaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۷TCP Hosting Accelerator Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷TCP Parallels Plesk Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷ UDPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۸TCP Asterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)غیر رسمی
۸۰۸۹TCP Splunk REST API endpoint. This port is NOT used for any forwarding or indexing. It is used only for command and control functions.غیر رسمی
۸۰۹۰TCP Coral Content Distribution Network (deprecated; 80 and 8080 now supported)[105]غیر رسمی
۸۰۹۱TCP CouchBase Web Administrationغیر رسمی
۸۰۹۲TCP CouchBase APIغیر رسمی
۸۱۰۰TCP Console Gateway License Verificationغیر رسمی
۸۱۱۱TCP JOSM Remote Controlغیر رسمی
۸۱۱۲TCP PAC Pacifica Coinغیر رسمی
۸۱۱۶ UDPCheck Point Cluster Control Protocolغیر رسمی
۸۱۱۸TCP Privoxy—advertisement-filtering Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCP Polipo Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCP Bukkit DynMap Default Webserver Bind Addressغیر رسمی
۸۱۷۶TCP Perceptive Automation Indigo Home automation server – control accessغیر رسمی
۸۱۹۲TCP Sophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۳TCP Sophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCP Sophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCP Bloomberg Applicationغیر رسمی
۸۱۹۵TCP Bloomberg Applicationغیر رسمی
۸۲۰۰TCP GoToMyPCغیر رسمی
۸۲۲۲TCP VMware Server Management User Interface[106] (insecure Web interface).[107] See also port 8333غیر رسمی
۸۲۴۳TCPUDPHTTPS listener for Apache Synapse [108]رسمی
۸۲۸۰TCPUDPHTTP listener for Apache Synapse [108]رسمی
۸۲۹۱TCP Winbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOSغیر رسمی
۸۳۰۳ UDPTeeworlds Serverغیر رسمی
۸۳۳۱TCP MultiBit, [1]غیر رسمی
۸۳۳۲TCP Bitcoin JSON-RPC server[109]غیر رسمی
۸۳۳۳TCP Bitcoin[110]غیر رسمی
۸۳۳۳TCP VMware Server Management User Interface[106] (secure Web interface).[107] See also port 8222غیر رسمی
۸۴۰۰TCPUDPcvp, Commvault Unified Data Managementرسمی
۸۴۴۲TCPUDPCyBro A-bus, Cybrotech Ltd.رسمی
۸۴۴۳TCP SW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۴۴۴TCP Bitmessageغیر رسمی
۸۴۸۴TCP MapleStory Login Serverغیر رسمی
۸۵۰۰TCPUDPColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—defaultغیر رسمی
۸۵۰۱TCP [2] DukesterX —defaultغیر رسمی
۸۵۸۵TCP MapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۶TCP MapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۷TCP MapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۸TCP MapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۹TCP MapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۶۰۱TCP Wavestore CCTV protocol[111]غیر رسمی
۸۶۰۲TCPUDPWavestore Notification protocol[111]غیر رسمی
۸۶۴۲TCP Lotus Travellerغیر رسمی
۸۶۹۱TCP Ultra Fractal default server port for distributing calculations over network computersغیر رسمی
۸۷۰۱ UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۰۲ UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۶۷ UDPTeamSpeak—defaultغیر رسمی
۸۷۶۸ UDPTeamSpeak—alternateغیر رسمی
۸۷۷۸TCP EPOS Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۸۷۸۷TCP MapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۷۸۸TCP MapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۸۳۴  Nessus webغیر رسمی
۸۸۴۰TCP Opera Unite serverغیر رسمی
۸۸۸۰ UDPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCP cddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCP WebSphere Application Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۰TCP Win Media Streamer to Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۱TCP Atlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۱TCP Netflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.غیر رسمی
۸۸۸۲TCP Atlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۳TCPUDPSecure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)رسمی
۸۸۸۶TCP PPM3 (Padtec Management Protocol version 3)غیر رسمی
۸۸۸۷TCP HyperVM HTTPرسمی
۸۸۸۸TCP HyperVM HTTPSرسمی
۸۸۸۸TCP Freenet HTTPغیر رسمی
۸۸۸۸TCPUDPNewsEDGE serverرسمی
۸۸۸۸TCP Sun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCP GNUmp3d HTTP music streaming and Web interfaceغیر رسمی
۸۸۸۸TCP LoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCP D2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCP Earthland Relams 2 Server (AU1_2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCP MAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCP MAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCP Earthland Relams 2 Server (AU1_1)غیر رسمی
۸۹۳۷TCP Transaction Warehouse Data Service (TWDS)رسمی
۸۹۸۳TCP Default for Apache Solr [112]غیر رسمی
۸۹۹۸TCP I2P Monotone Repositoryغیر رسمی
۸۹۸۹TCP STEP Bible : Scripture Tools for Every Personغیر رسمی
۹۰۰۰TCP Buffalo LinkSystem Web accessغیر رسمی
۹۰۰۰TCP DBGpغیر رسمی
۹۰۰۰TCP SqueezeCenter web server & streamingغیر رسمی
۹۰۰۰ UDPUDPCastغیر رسمی
۹۰۰۰TCP Play! Framework web server[113]غیر رسمی
۹۰۰۰TCP Hadoop NameNode default portغیر رسمی
۹۰۰۱TCPUDPETL Service Manager[114]رسمی
۹۰۰۱  Microsoft SharePoint authoring environmentغیر رسمی
۹۰۰۱  cisco-xremote router configurationغیر رسمی
۹۰۰۱  Tor network defaultغیر رسمی
۹۰۰۱TCP DBGp Proxyغیر رسمی
۹۰۰۱TCP HSQLDB default portغیر رسمی
۹۰۰۲  Newforma Server commsغیر رسمی
۹۰۰۹TCPUDPPichat Server—Peer to peer chat softwareرسمی
۹۰۱۰TCP TISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It!غیر رسمی
۹۰۲۰TCP WiT WiT Servicesرسمی
۹۰۲۵TCP WiT WiT Servicesرسمی
۹۰۳۰TCP Tor often usedغیر رسمی
۹۰۴۳TCP WebSphere Application Server Administration Console secureغیر رسمی
۹۰۵۰TCP Torغیر رسمی
۹۰۵۱TCP Torغیر رسمی
۹۰۶۰TCP WebSphere Application Server Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۸۰ UDPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCP glrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCP WebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) defaultغیر رسمی
۹۰۹۰TCPUDPWebSMغیر رسمی
۹۰۹۰TCP Webwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy Portغیر رسمی
۹۰۹۰TCP Openfire Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۹۰TCP SqueezeCenter control (CLI)غیر رسمی
۹۰۹۰TCP Cherokee Admin Panelغیر رسمی
۹۰۹۱TCP Openfire Administration Console (SSL Secured)غیر رسمی
۹۰۹۱TCP Transmission (BitTorrent client) Web Interfaceغیر رسمی
۹۱۰۰TCP PDL Data Streamرسمی
۹۱۰۱TCPUDPBacula Directorرسمی
۹۱۰۲TCPUDPBacula File Daemonرسمی
۹۱۰۳TCPUDPBacula Storage Daemonرسمی
۹۱۰۵TCPUDPXadmin Control Daemonرسمی
۹۱۰۶TCPUDPAstergate Control Daemonرسمی
۹۱۰۷TCP Astergate-FAX Control Daemonرسمی
۹۱۱۰ UDPSSMP Message protocolغیر رسمی
۹۱۱۹TCPUDPMXit Instant Messengerرسمی
۹۱۹۱TCP Catamount Software – PocketMoney Syncغیر رسمی
۹۱۹۹TCP Avtex LLC – qStatsغیر رسمی
۹۲۰۰TCP ElasticSearch – default elasticsearch portغیر رسمی
۹۲۹۳TCP Sony PlayStation RemotePlay[115]غیر رسمی
۹۳۰۰TCP IBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance Managementغیر رسمی
۹۳۰۳ UDPD-Link Shareport Share storage and MFP printersغیر رسمی
۹۳۰۶TCP Sphinx Native APIرسمی
۹۳۰۹TCPUDPSony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data Transfer[116]غیر رسمی
۹۳۱۲TCP Sphinx SphinxQLرسمی
۹۴۱۸TCPUDPgit, Git pack transfer serviceرسمی
۹۴۲۰TCP MooseFS distributed file system—master server to chunk serversغیر رسمی
۹۴۲۱TCP MooseFS distributed file system—master server to clientsغیر رسمی
۹۴۲۲TCP MooseFS distributed file system—chunk servers to clientsغیر رسمی
۹۴۴۳TCP VMware HTTPS port used for accessing and administrating a vCenter Server via the Web Management Interfaceغیر رسمی
۹۵۳۵TCPUDPmngsuite, LANDesk Management Suite Remote Controlرسمی
۹۵۳۶TCPUDPlaes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering functionرسمی
۹۶۰۰ UDPOmron FINS, OMRON FINS PLC communicationرسمی
۹۶۷۵TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۷۶TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۹۵ UDPCCNxرسمی
۹۸۰۰TCPUDPWebDAV Sourceرسمی
۹۸۰۰  WebCT e-learning portalغیر رسمی
۹۸۷۵TCP Club Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۹۸۹۸ UDPMonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCP MonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCP Tripwire—File Integrity Monitoring Software[117]غیر رسمی
۹۹۸۷ UDPTeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)غیر رسمی
۹۹۹۶TCPUDPRyan’s App “Ryan’s App” Trading Softwareرسمی
۹۹۹۶TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۷TCP Splunk port for communication between the forwarders and indexersغیر رسمی
۹۹۹۸TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۹  Hydranode—edonkey2000 TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹TCP Lantronix UDS-10/UDS100[118] RS-485 to Ethernet Converter TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹  Urchin Web Analyticsغیر رسمی
۱۰۰۰۰  Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systemsغیر رسمی
۱۰۰۰۰  BackupExecغیر رسمی
۱۰۰۰۰  Ericsson Account Manager (avim)غیر رسمی
۱۰۰۰۱TCP Lantronix UDS-10/UDS100[119] RS-485 to Ethernet Converter defaultغیر رسمی
۱۰۰۰۸TCPUDPOctopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a networkرسمی
۱۰۰۰۹TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۰۰۱۰TCP Open Object Rexx (ooRexx) rxapi daemonرسمی
۱۰۰۱۷  AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon controlغیر رسمی
۱۰۰۲۴TCP Zimbra smtp [mta]—to amavis from postfixغیر رسمی
۱۰۰۲۵TCP Zimbra smtp [mta]—back to postfix from amavisغیر رسمی
۱۰۰۵۰TCPUDPZabbix-Agentرسمی
۱۰۰۵۱TCPUDPZabbix-Trapperرسمی
۱۰۱۱۰TCPUDPNMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDPرسمی
۱۰۱۱۳TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۴TCPUDPNetIQ Qcheckرسمی
۱۰۱۱۵TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۶TCPUDPNetIQ VoIP Assessorرسمی
۱۰۱۷۲TCP Intuit Quickbooks clientغیر رسمی
۱۰۲۰۰TCP FRISK Software International’s fpscand virus scanning daemon for Unix platforms [120]غیر رسمی
۱۰۲۰۰TCP FRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [121]غیر رسمی
۱۰۲۰۱–۱۰۲۰۴TCP FRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [121]غیر رسمی
۱۰۳۰۱TCP VoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpointغیر رسمی
۱۰۳۰۲TCP VoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)غیر رسمی
۱۰۳۰۸  Lock-on: Modern Air Combatغیر رسمی
۱۰۴۸۰  SWAT 4 Dedicated Serverغیر رسمی
۱۰۵۰۵ UDPBlueStacks (android simulator) broadcast [122]غیر رسمی
۱۰۵۱۴TCPUDPTLS-enabled Rsyslog (default by convention)غیر رسمی
۱۰۸۲۳ UDPFarming Simulator 2011 Default Serverغیر رسمی
۱۰۸۹۱TCP Jungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)غیر رسمی
۱۱۰۰۱TCPUDPmetasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )غیر رسمی
۱۱۱۱۲TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۱۱۵۵TCPUDPTunngleغیر رسمی
۱۱۲۱۱TCPUDPmemcachedغیر رسمی
۱۱۲۳۵  Savage:Battle for Newerth Server Hostingغیر رسمی
۱۱۲۹۴  Blood Quest Online Serverغیر رسمی
۱۱۳۷۱TCP OpenPGP HTTP key serverرسمی
۱۱۵۷۶  IPStor Server management communicationغیر رسمی
۱۲۰۱۰TCP ElevateDB default database port [123]غیر رسمی
۱۲۰۱۱TCP Axence nVision [61]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCP Axence nVision [61]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCP Audition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۲ UDPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۳TCPUDPAudition Online Dance Battle, Korea Serverغیر رسمی
۱۲۰۳۱TCP Axence nVision [61]غیر رسمی
۱۲۰۳۵ UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۲۲۰۱ UDPGELF Protocolغیر رسمی
۱۲۲۲۲ UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)رسمی
۱۲۲۲۳ UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)رسمی
۱۲۳۴۵  NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP) and Cubeworld[124] (TCP and UDP).غیر رسمی
۱۲۴۸۹TCP NSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)غیر رسمی
۱۲۹۷۵TCP LogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۱۲۹۹۸–۱۲۹۹۹ UDPTakenaka RDI Mirror World on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۰–۱۳۰۵۰ UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۸TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۳۰۷۵TCP Default[125] for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installationرسمی
۱۳۱۹۵-۱۳۱۹۶TCPUDPOntolux Ontolux 2Dغیر رسمی
۱۳۳۳۷-۱۳۳۴۰TCPUDPÆtherNet peer-to-peer networkingغیر رسمی
۱۳۷۲۰TCPUDPSymantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۱TCPUDPSymantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۴TCPUDPSymantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۲TCPUDPSymantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۳TCPUDPSymantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۵TCPUDPSymantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۶TCPUDPSymantec nomdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۴۴۳۹TCP APRS UI-View Amateur Radio[126] UI-WebServerغیر رسمی
۱۴۵۶۷ UDPBattlefield 1942 and modsغیر رسمی
۱۴۹۰۰TCP K3 SYSPRO K3 Framework WCF Backboneغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCP psyBNCغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCP Wesnothغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCP Kaspersky Network Agentغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCP hydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۰۰۰ UDPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۵۵۶TCPUDPJeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)غیر رسمی
۱۵۵۶۷ UDPBattlefield Vietnam and modsغیر رسمی
۱۵۳۴۵TCPUDPXPilot Contactرسمی
۱۶۰۰۰TCP Oracle WebCenter Content: Imaging (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۰۰۰TCP shroudBNCغیر رسمی
۱۶۰۸۰TCP Mac OS X Server Web (HTTP) service with performance cache[127]غیر رسمی
۱۶۲۰۰TCP Oracle WebCenter Content: Content Server (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۲۵TCP Oracle WebCenter Content: Content Server Web UI. Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۵۰TCP Oracle WebCenter Content: Inbound Refinery (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۰۰TCP Oracle WebCenter Content: Records Management (formerly known as Oracle Universal Records Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۸۴ UDPIron Mountain Digital online backupغیر رسمی
۱۶۴۰۰TCP Oracle WebCenter Content: Capture (formerly known as Oracle Document Capture). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۵۶۷ UDPBattlefield 2 and modsغیر رسمی
۱۷۵۰۰TCPUDPDropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.رسمی
۱۸۰۱۰TCP Super Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia Serverغیر رسمی
۱۸۱۰۴TCP RAD PDF Serviceرسمی
۱۸۱۸۰TCP DART Reporting serverغیر رسمی
۱۸۲۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۲۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Serverغیر رسمی
۱۸۲۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۳۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Serverغیر رسمی
۱۸۳۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۳۳TCP Bitcoin testnet[110]غیر رسمی
۱۸۴۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۴۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Serverغیر رسمی
۱۸۵۰۵TCPUDPR4p3
Server Audition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version Check
غیر رسمی
۱۸۵۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, Nexon Serverغیر رسمی
۱۸۶۰۵TCPUDPX-BEAT—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۶۰۶TCPUDPX-BEATغیر رسمی
۱۹۰۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۹۰۰۰ UDPJACK sound serverغیر رسمی
۱۹۰۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Serverغیر رسمی
۱۹۱۳۲ UDPStandard Minecraft Pocket Edition LAN Serverغیر رسمی
۱۹۱۵۰TCPUDPGkrellm Serverغیر رسمی
۱۹۲۲۶TCP Panda Software AdminSecure Communication Agentغیر رسمی
۱۹۲۸۳TCPUDPK2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۲۹۴TCP Google Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
۱۹۲۹۵ UDPGoogle Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
۱۹۳۰۲ UDPGoogle Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
۱۹۳۱۵TCPUDPKeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۵۴۰TCP Gamecoin RCPغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCP Gamecoin Testnetغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCP Gamecoin P2Pغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPUDPBelkin Network USB Hubغیر رسمی
۱۹۶۳۸TCP Ensim Control Panelغیر رسمی
۱۹۸۱۲TCP 4D database SQL Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۳TCP 4D database Client Server Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۴TCP 4D database DB4D Communicationغیر رسمی
۱۹۹۹۹  DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰  DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰  Usermin, Web-based user toolغیر رسمی
۲۰۲۰۲TCP OnNet (Net2E)غیر رسمی
۲۰۰۱۴TCP DART Reporting serverغیر رسمی
۲۰۵۶۰TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۰۷۰۲TCP Precise TPM Listener Agentغیر رسمی
۲۰۷۲۰TCP Symantec i3 Web GUI serverغیر رسمی
۲۰۷۹۰TCP Precise TPM Web GUI serverغیر رسمی
۲۱۰۰۱TCP AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default portغیر رسمی
۲۱۰۱۱TCP AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http portغیر رسمی
۲۱۰۱۲TCP AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https portغیر رسمی
۲۱۰۲۱TCP AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http portغیر رسمی
۲۱۰۲۲TCP AMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https portغیر رسمی
۲۲۱۳۶TCP FLIR Systems Camera Resource Protocolغیر رسمی
۲۲۲۲۲TCP Davis Instruments, WeatherLink IPغیر رسمی
۲۲۳۴۷TCPUDPWibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۲۳۴۹TCP Wolfson Microelectronics WISCEBridge Debug Protocol[129]غیر رسمی
۲۲۳۵۰TCPUDPCodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۳۰۷۳  Soldat Dedicated Serverغیر رسمی
۲۳۳۹۹  Skype Default Protocolغیر رسمی
۲۳۵۱۳  Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem Portsغیر رسمی
۲۴۴۴۱TCPUDPPyzor spam detection networkغیر رسمی
۲۴۴۴۴  NetBeans integrated development environmentغیر رسمی
۲۴۴۶۵TCPUDPTonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platformرسمی
۲۴۵۵۴TCPUDPBINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IPرسمی
۲۴۸۰۰  Synergy: keyboard/mouse sharing softwareغیر رسمی
۲۴۸۴۲  StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulatorغیر رسمی
۲۵۰۰۰TCP Teamware Office standard client connectionرسمی
۲۵۰۰۳TCP Teamware Office client notifierرسمی
۲۵۰۰۵TCP Teamware Office message transferرسمی
۲۵۰۰۷TCP Teamware Office MIME Connectorرسمی
۲۵۰۰۸TCP Jayson’s Water Fun Connectorغیر رسمی
۲۵۰۱۰TCP Teamware Office Agent serverرسمی
۲۵۵۶۰TCP codeheart.js Relay Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵TCP Standard Minecraft (Dedicated) Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵  MySQL Standard MySQL portغیر رسمی
۲۵۵۷۰  Manic Digger default single player portغیر رسمی
۲۵۸۲۶ UDPcollectd default port[130]غیر رسمی
۲۵۸۸۸ UDPXfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.غیر رسمی
۲۵۹۹۹TCP Xfireغیر رسمی
۲۶۰۰۰ UDPid Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCP id Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCP CCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۸۵۰TCP War of No Return Server Portغیر رسمی
۲۶۹۰۰TCP CCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۹۰۱TCP CCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۳۰ UDPSteam Clientغیر رسمی
۲۷۰۰۰ UDP(through 27006) id Software’s QuakeWorld master serverغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۹TCP FlexNet Publisher’s License server (from the range of default ports)غیر رسمی
۲۷۰۱۰  Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۴-۲۷۰۵۰TCP Steam Downloadsغیر رسمی
۲۷۰۱۴  Source engine dedicated server port (rare)غیر رسمی
۲۷۰۱۵  GoldSrc and Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۶  Magicka server portغیر رسمی
۲۷۰۱۷  mongoDB server portغیر رسمی
۲۷۳۷۴  Sub7 default.غیر رسمی
۲۷۵۰۰-۲۷۹۰۰ UDPid Software’s QuakeWorldغیر رسمی
۲۷۸۸۸ UDPKaillera serverغیر رسمی
۲۷۹۰۰-۲۷۹۰۱  Nintendo Wi-Fi Connectionغیر رسمی
۲۷۹۰۱-۲۷۹۱۰ UDPid Software’s Quake II master serverغیر رسمی
۲۷۹۵۰ UDPOpenArena outgoingغیر رسمی
۲۷۹۶۰-۲۷۹۶۹ UDPActivision’s Enemy Territory and id Software’s Quake III ArenaQuake III and Quake Live and some ioquake3 derived games, such as Urban Terror (OpenArena incoming)غیر رسمی
۲۸۰۰۰  Bitfighter Common/default Bitfighter Serverغیر رسمی
۲۸۰۰۱  Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 Serverغیر رسمی
۲۸۳۹۵TCP www.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0غیر رسمی
۲۸۷۸۵ UDPCube 2 Sauerbraten[131]غیر رسمی
۲۸۷۸۶ UDPCube 2 Sauerbraten Port 2[131]غیر رسمی
۲۸۸۰۱ – ۲۸۸۰۲ UDPRed Eclipse (Cube 2 derivative) default ports [132]غیر رسمی
۲۸۸۵۲TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۸۹۱۰  Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
۲۸۹۶۰ UDPCall of DutyCall of Duty: United OffensiveCall of Duty 2Call of Duty 4: Modern WarfareCall of Duty: World at War (PC Version)غیر رسمی
۲۹۰۰۰  Perfect World International Used by the Perfect World International Clientغیر رسمی
۲۹۰۷۰TCPUDPGame titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by Ravensoftغیر رسمی
۲۹۲۹۲TCP TMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)غیر رسمی
۲۹۹۰۰-۲۹۹۰۱  Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
۲۹۹۲۰  Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
۳۰۰۰۰  Pokémon Netbattleغیر رسمی
۳۰۳۰۱  BitTorrentغیر رسمی
۳۰۵۶۴TCP Multiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing softwareغیر رسمی
۳۰۷۱۸ UDPLantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devicesغیر رسمی
۳۰۷۷۷TCP ZangZing agentغیر رسمی
۳۱۳۱۴TCP electric imp node<>server communication (TLS)غیر رسمی
۳۱۳۳۷TCP Back Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)غیر رسمی
۳۱۴۱۵  ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)غیر رسمی
۳۱۴۵۶TCP TetriNET IRC gateway on some serversغیر رسمی
۳۱۴۵۷TCP TetriNETرسمی
۳۱۴۵۸TCP TetriNET Used for game spectatorsغیر رسمی
۳۱۶۲۰TCPUDPLM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)رسمی
۳۲۱۲۳TCP x3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.غیر رسمی
۳۲۱۳۷TCPUDPImmunet Protect (UDP in version 2.0,[134] TCP since version 3.0[135])غیر رسمی
۳۲۲۴۵TCP MMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)غیر رسمی
۳۲۷۶۹TCP FileNet RPCغیر رسمی
۳۲۸۸۷TCP Used by “Ace of Spades” gameغیر رسمی
۳۲۹۷۶TCP LogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۳۳۴۳۴TCPUDPtracerouteرسمی
۳۳۹۸۲TCPUDPDezta softwareغیر رسمی
۳۴۰۰۰  MasterPort – WarZغیر رسمی
۳۴۰۰۱  ClientPort – WarZغیر رسمی (Jayson’s Game)
34010  PortStart – WarZغیر رسمی
۳۴۴۴۳  Linksys PSUS4 print serverغیر رسمی
۳۴۵۶۷TCP EDI service[136]رسمی
۳۶۳۳۰TCP Folding@home v7 default for client control interfaceغیر رسمی
۳۶۹۶۳ UDPUnreal Software multiplayer games, such as Counter Strike 2D (2D clone of Counter Strike)غیر رسمی
۳۷۶۵۹TCP Axence nVisionغیر رسمی
۳۷۷۷۷TCP Digital Video Recorder hardwareغیر رسمی
۴۰۰۰۰TCPUDPSafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocolرسمی
۴۰۱۲۳ UDPFlatcast[137]غیر رسمی
۴۱۷۹۴TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۷۹۵TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۸۲۳TCPUDPMurealm Clientغیر رسمی
۴۳۰۴۷TCP TheòsMessenger second port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۰۳۴TCPUDPLarmX.com™ database update mtr portغیر رسمی
۴۳۰۴۸TCP TheòsMessenger third port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۵۹۴TCP RuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game serversغیر رسمی
۴۳۵۹۵TCP RuneScape JAGGRAB serversغیر رسمی
۴۴۴۰۵TCP Mu Online Connect Serverغیر رسمی
۴۴۴۴۴TCP LightClaw.TeamServer Asset synchronizationغیر رسمی
۴۵۸۲۴TCP Server for the DAI family of client-server productsرسمی
۴۷۰۰۱TCP WinRM – Windows Remote Management Serviceرسمی
۴۷۸۰۸TCPUDPBACnet Building Automation and Control Networks (4780810 = BAC016)رسمی
۴۹۱۵۱TCPUDPReserved[1]رسمی

توجه داشته باشید ممکن است برخی از پورتهای موجود توسط سرویس دهنده های دیگری ارائه شده باشند.

همچنین جهت اطلاعات بیشتر از آخرین پورتهای ثبت شده می توانید به سایت IANA مراجعه کرده و از لیست کامل تری از پورتهای موجود باخبر شوید.
امیدواریم از این آموزش نهایت بهره را برده باشید.

مطالب مرتبط با این مقاله:


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!