آموزش نصب دایرکت ادمین بر روی انواع توزیع های لینوکس

directadmin-installation

در این مقاله سعی داریم به شما نحوه نصب دایرکت ادمین بر روی انواع توزیع های لینوکس را آموزش دهیم؛ ممکن است برای شما هم چالشی باشد که وارد هر سایتی میشوید نمیتوانید به درستی این اسکریپت را روی سرور خود نصب نمایید و ارور های متعددی دریافت میکنید. در برخی موارد تا قسمت هایی از نصب پیش میروید ولی ناگهان ارور یا خطایی را در مقابل خود میبینید که نمیتوانید آن را بر طرف نمایید.

خوشبختانه باید بگوییم که پیروی از این آموزش، شما را با هیچ مشکل و چالشی روبرو نخواهد کرد.

ابتدا از سلامت لایسنس خود اطمینان حاصل کنید؛
سپس با دسترسی root وارد سرور خود شده و مراحل زیر را به دقت انجام دهید.

در ابتدای کار لازم است پیش نیاز های نصب دایرکت ادمین را برروی سرور خود اعمال نمایید.
پیش نیاز های دایرکت ادمین در سرورهای مختلف باهم متفاوت است که در زیر به همه آن ها اشاره خواهیم کرد.

پیش نیاز ها در CentOS 6 به صورت زیر است:

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel -y


نکته– توجه داشته باشید که متن دستوری پیش نیاز را باید به صورت یکجا (و نه خط به خط) وارد نمایید.


پیش نیاز ها در CentOS 7 به شرح زیر میباشد:

yum install wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers -y


پیش نیاز های CentOS 8:

yum install iptables wget tar gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file \
kernel-headers hostname -y


Debian 6:

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch


Debian 7:

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev


Debian 8:

apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev systemd systemd-sysv


Debian 9:

apt-get update
apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1


Debian 10:

apt-get update
apt-get install wget gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5 libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1


برای مطالعه دقیق تر میتوانید به صفحه اصلی پیش نیاز های دایرکت ادمین مراجعه نمایید.

پس از اتمام نصب پیش نیاز ها لازم است فایل نصبی دایرکت ادمین را از طریق فرمان زیر دانلود نمایید.

wget -O setup.sh https://www.directadmin.com/setup.sh

پس از دانلود باید به این فایل اجازه نصب دهید.

chmod 755 setup.sh

اکنون میتوانید نصب را شروع نمایید.

./setup.sh auto


در صورتی که پیش نیاز هارا نصب کرده و لایسنس مناسبی تهیه کرده باشید، پس از وارد کردن دستور فوق، پروسه نصب پس از یک ساعت به اتمام خواهد رسید.

با خرید سرور از طوبی وب گستر، مراحل نصب را به ما بسپارید.
امیدواریم ازین آموزش نهایت بهره را برده باشید.


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!