نصب PHP IMAP در سرور مجازی Centos

آموزش نصب PHP IMAP در Centos 

اگر در هنگام استفاده از توابع IMAP با خطای “call to undefined function imap_open ()” مواجه شدید، معنی این پیام این هست که IMAP  بر روی سرور شما نصب نیست.  در این  مطلب به چگونگی نصب توابع پی اچ پی IMAP در CentOS می پردازیم و همچنین بر روی Red Hat Enterprise Linux (RHEL)، Fedora و سایر توزیع ها …

وارد ssh شوید و دستور زیر را اجرا کنید :

yum -y install pam-devel

خروجی دستور :

Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package php-imap.i386 0:5.1.6-20.el5_2.1 set to be updated
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: libc-client.so.1 for package: php-imap
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package libc-client.i386 0:2004g-2.2.1 set to be updated
--> Running transaction check

Dependencies Resolved

=============================================================================
 Package         Arch    Version     Repository    Size
=============================================================================
Installing:
 php-imap        i386    5.1.6-20.el5_2.1 updates      52 k
Installing for dependencies:
 libc-client       i386    2004g-2.2.1   base       516 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install   2 Package(s)
Update    0 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 568 k
Is this ok [y/N]:

در این مرحله نوع “y” را تایپ کنید و <enter> را فشار دهید و سپس نصب ادامه یابد:

Downloading Packages:
(۱/۲): php-imap-5.1.6-20. 100% |=========================| 52 kB  00:26
(۲/۲): libc-client-2004g- 100% |=========================| 516 kB  00:08
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing: libc-client         ######################### [1/2]
 Installing: php-imap           ######################### [2/2]

Installed: php-imap.i386 0:5.1.6-20.el5_2.1
Dependency Installed: libc-client.i386 0:2004g-2.2.1
Complete!

و در نهایت اپاچی را مجدد راه اندازی میکنیم :

sudo /etc/init.d/httpd graceful

همکنون میتوانید از توابع پی اچ پی IMAP استفاده کنید.


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!