سورس ربات تلگرام جستجوگر دامنه (whois)

در این مطلب میخواهیم ربات تلگرام رو طراحی کنیم، که قادر باشه دامنه رو از کاربر بگیره و جستجو کنه اگر دامنه ثبت شده نباشه، پیام تبریک برای کاربر ارسال کند و لینک شیشه ای ثبت دامنه رو هم برای کاربر ارسال کنه و در صورتی که دامنه ثبت شده باشد، یه پیام دامنه مورد نظر قبلا ثبت شده است و لینک اطلاعات دامنه را هم ارسال میکنیم .

<?php
define('API_KEY','424699329:AsgfsdfoF7-yEgOa_PqWmUpaMNzOFwYd1gbI'); 
$telegram = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);
$user_id = $telegram['message']['chat']['id'];
$text = $telegram['message']['text'];
$callback = $telegram['callback_query'];
$inline = $telegram['inline_query'];	if($text == "/start"){
		bot(
		'sendMessage', [
			'chat_id'=> $user_id,
			'text'=> 'سلام لطفا دامنه را ارسال کنید.',
		]);		
	}else{
			
		$register = strpos(whoisDomain($text), '"registered?": true');
		//$status = strpos($text, '"status": "registered"');
		
		
		if ($register === false){
			bot(
			'sendMessage', [
				'chat_id'=> $user_id,
				'text'=> "تبریک میگوییم! ".$text." موجود است!",						
				'reply_markup'=>
				json_encode([ 'inline_keyboard'=>[[['text'=>"خرید دامنه","callback_data"=>"buy".$text]]]]) 				
			]);			
		}else{
			bot(
			'sendMessage', [
				'chat_id'=> $user_id,
				'text' => "متاسفانه دامنه ".$text." توسط شخص دیگری ثبت شده است.",
				'reply_markup'=>
				json_encode([ 'inline_keyboard'=>[[['text'=>"اطلاعات دامنه","callback_data"=>"domain".$text]]]]) 					
			]);				
		}
				
	}


	if(strpos($callback['data'], 'buy')  !== false){
		$text = substr($callback['data'],3);
		bot('answerCallbackQuery',array('callback_query_id'=>$callback['id'],'text'=>"https://my.tooba.co/cart.php?a=add&domain=register&query=".$text,'show_alert'=>true));
	}elseif(strpos($callback['data'], 'domain')  !== false ){
		$text = substr($callback['data'],6);
		bot('sendMessage', ['chat_id'=> $callback['message']['chat']['id'],'text' => whoisDomain($text)]);		
	}	
function bot($method,$datas=[]){
	 $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init();
	  curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 
	  curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 
	  curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); 
	  $res = curl_exec($ch); 
	  if(curl_error($ch)){
		var_dump(curl_error($ch)); 
	  }else{ 
		return json_decode($res); 
	  } 
}


function whoisDomain($text){
	if(strchr($text, 'https') || strchr($text, 'http')){
		$text = parse_url( $text , PHP_URL_HOST);
		if(strchr($text, 'www'))
			$text = preg_replace('/^(www\.)/i', '', $text);
	}	
	$request = curl_init('http://whoiz.herokuapp.com/lookup.json?url='.$text);
	curl_setopt($request, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	return curl_exec($request);
	curl_close($request);

}

امیدوارم کد نویسی ساده و قابل فهم باشه براتون …
دانلود سورس ربات
مشاهده نمونه ربات
موفق باشید .


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!