سورس ربات تلگرام جستجوگر دامنه (whois)

در این مطلب میخواهیم ربات تلگرام رو طراحی کنیم، که قادر باشه دامنه رو از کاربر بگیره و جستجو کنه اگر دامنه ثبت شده نباشه، پیام تبریک برای کاربر ارسال کند و لینک شیشه ای ثبت دامنه رو هم برای کاربر ارسال کنه و در صورتی که دامنه ثبت شده باشد، یه پیام دامنه مورد نظر قبلا ثبت شده است و لینک اطلاعات دامنه را هم ارسال میکنیم .

<?php
define('API_KEY','424699329:AsgfsdfoF7-yEgOa_PqWmUpaMNzOFwYd1gbI'); 
$telegram = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);
$user_id = $telegram['message']['chat']['id'];
$text = $telegram['message']['text'];
$callback = $telegram['callback_query'];
$inline = $telegram['inline_query'];	if($text == "/start"){
		bot(
		'sendMessage', [
			'chat_id'=> $user_id,
			'text'=> 'سلام لطفا دامنه را ارسال کنید.',
		]);		
	}else{
			
		$register = strpos(whoisDomain($text), '"registered?": true');
		//$status = strpos($text, '"status": "registered"');
		
		
		if ($register === false){
			bot(
			'sendMessage', [
				'chat_id'=> $user_id,
				'text'=> "تبریک میگوییم! ".$text." موجود است!",						
				'reply_markup'=>
				json_encode([ 'inline_keyboard'=>[[['text'=>"خرید دامنه","callback_data"=>"buy".$text]]]]) 				
			]);			
		}else{
			bot(
			'sendMessage', [
				'chat_id'=> $user_id,
				'text' => "متاسفانه دامنه ".$text." توسط شخص دیگری ثبت شده است.",
				'reply_markup'=>
				json_encode([ 'inline_keyboard'=>[[['text'=>"اطلاعات دامنه","callback_data"=>"domain".$text]]]]) 					
			]);				
		}
				
	}


	if(strpos($callback['data'], 'buy') !== false){
		$text = substr($callback['data'],3);
		bot('answerCallbackQuery',array('callback_query_id'=>$callback['id'],'text'=>"https://my.tooba.co/cart.php?a=add&domain=register&query=".$text,'show_alert'=>true));
	}elseif(strpos($callback['data'], 'domain') !== false ){
		$text = substr($callback['data'],6);
		bot('sendMessage', ['chat_id'=> $callback['message']['chat']['id'],'text' => whoisDomain($text)]);		
	}	
function bot($method,$datas=[]){
	 $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init();
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); 
	 $res = curl_exec($ch); 
	 if(curl_error($ch)){
		var_dump(curl_error($ch)); 
	 }else{ 
		return json_decode($res); 
	 } 
}


function whoisDomain($text){
	if(strchr($text, 'https') || strchr($text, 'http')){
		$text = parse_url( $text , PHP_URL_HOST);
		if(strchr($text, 'www'))
			$text = preg_replace('/^(www\.)/i', '', $text);
	}	
	$request = curl_init('http://whoiz.herokuapp.com/lookup.json?url='.$text);
	curl_setopt($request, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	return curl_exec($request);
	curl_close($request);

}

امیدوارم کد نویسی ساده و قابل فهم باشه براتون …
دانلود سورس ربات
مشاهده نمونه ربات
موفق باشید .

 1. محمد - 29 سپتامبر 2020

  سلام
  نمیشه با کلیک روی دکمه یه پنجره باز بشه بگه آیا مایلید این مقدار حذف بشه؟ بعد وقتی روی بله کلیک کردیم کاری انجام بده؟


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!