به دست آوردن طول و عرض صفحه نمایش آندروید

سوال : چطور میتوان در فایل Main.java طول و عرض صفحه نمایش رو محاسبه کنم . میخواهم دقیقا بدانم چند پیکسل هست ؟

پاسخ : در پایین مثال ساده ای جهت محاسبه طول و عرض صفحه نمایش بر اساس پیکسل گوشی کاربر نوشته شده است . در متغییر h طول و در متغییر w عرض گوشی ذخیره شده است .
با اجرای کد در قسمت onCreate تعداد پیکسل طول گوشی نمایش داده میشود .

DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics();
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(dm);

int h = dm.heightPixels;
int w = dm.widthPixels;

Toast.makeText(getApplicationContext(), h+"", Toast.LENGTH_LONG).show();

 


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!