آموزش کار با FFmpeg در خط فرمان لینوکس ۲

نصب FFmpeg در لینوکس

آموزش کار با FFmpeg در خط فرمان لینوکس ۱

در آموزش های گذشته نحوه نصب و آموزش کار با FFmpeg را به صورت کامل کار کردیم، در این جلسه میخواهیم اندکی موضوع رو بازتر کنیم و در مورد آپشتن های تصویر و صوت صحبت کنیم :

گزینههای تصویر ffmpeg:

این گزینه ها را میتوانید قبل از فایل ورودی یا خروجی به کار ببرید تا به هرکدام که خواستید اعمال شوند:
اندازهی تصویر را تعیین میکند: برای مثال ۱۲۱۴×۷۶۲

همچنین برخی از اختصارهای مشهور، مانند wga را نیز میتوانید در اینجا استفاده کنید:  (-s “size” )

فریم در ثانیهی (fps(را تعیین میکند، مثال ۱۵ : ( -r “rate” )

در حین عملیات تبدیل، »تصویر«ی موجود در فایل را نادیده میگیرد. کاربرد این گزینه برای استخراج صوت از یک فایل ویدئویی است. در بخش قبل کاربرد این گزینه را دیدید : ( -vn )

کدک ویدئو را تنظیم میکند. برای دیدن لیستی از کدکهای موجود روی سیستم خود از دستور codecs -ffmpeg استفاده کنید. در خروجی این دستور عالمت E کنار اسم کدک به این معناست که شما میتوانید فایلی را به این کدک تبدیل کنید. وجود D در کنار اسم کدک به معنای این است که ffmpeg قابلیت خواندن فایل با این کدک را دارد. همچنین وجود حرف V در کنار کدک نشانگر آن است که آن کدک، یک کدک تصویری است: ( -vcodec “codec” )

فیلتری را به ویدئو اعمال میکند. در بخشی مجزا برخی فیلترهای قابل اعمال را کمی بررسی خواهیم کرد. ولی به دلیل پیشرفتهتر بودن موضوع، بهتر است لینکهای بخش فیلترها را ببینید: ( -vf “filter” )

گزینه های صوت ffmpeg:

این گزینه ها را میتوانید قبل از فایل ورودی یا خروجی به کار ببرید تا به هرکدام که خواستید اعمال شوند.

حذف صوت از فایل ورودی: ( -an )

تنظیم کدک صوتی. برای دیدن لیستی از کدکهای موجود روی سیستم از- ffmpeg codecsاستفاده کنید. وجود حرف A در کناز اسم هر کدک نشانگر آن است که آن کدک، یک کدک صوتی است و وجود حرف E به معنای این است که شما میتوانید با این کدک خروجی تولید کنید. وجود حرف D نیز به معنای قابلیت خواندن کدک توسط برنامه است : ( -acodec “codec” )

کیفیت صوت را تعیین میکند. در این بخش میتوانید از مقادیری مانند ۱۱۲ kنیزاستفاده کنید:( -aq “quality” )

سرعت نمونه برداری را تعیین میکند rate. سرعت را بر حسب هرتز مشخص میکند:( -ar “rate” )

تعداد کانالهای صوتی را تعیین میکند:( -ac “channels” )

فیلترهای ffmpeg:
در حین عملیات تبدیل، فیلترهای مختلفی به فایل قابل اعمال هستند. از فیلترها میتوان برای مقاصدی مانند بریدن بخشی از تصویر crop (کردن(، افزودن نوشته به تصویر و بسیاری کارهای دیگر استفاده کرد.

برای بریدن بخشی از فیلم crop (کردن(، از دستوری مانند زیر استفاده میکنیم: ( ffmpeg -vf crop=w:h:x:y -i input output )

که مقادیر w و h اندازه و مقادیر y,x نقطه ی شروع بریدن تعیین میکنند. مبدأ این مختصات نقطه ی بالا چپ تصویر است. به عنوان مثالی دیگر، دستور زیر مستطیلی روی تصویر رسم میکند. : ( ffmpeg -vf drawbox=x:y:w:h:color -i input output )

به عنوان نکته ی پایانی این بخش دقت کنید که این فیلترها به هرگونه ورودی یا خروجی قابل اعمال هستند. مثال میتوانید فیلتر dawbox را به همراه فیلمبرداری از صفحه نمایش به کار ببرید. این گونه کاربردها، در صورت صرف کمی خالقیت، میتواند بسیار جالب باشد.


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!